google-site-verification: googlea7c4f05a10078e93.html

SGK Borç Yapılandırmasında Merak Edilenler

Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Balakan, devam etmekte olan, 6552 sayılı kanunla getirilen yapılandırma konusunda merak edilen bütün soruları ayrıntılı bir şekilde yanıtladı.

 SGK Borç Yapılandırmasında Merak Edilenler
 SGK İl Müdürü Mesut Balakan, yapılandırmanın prim borçları birikmiş vatandaşlarının lehine olduğunu, mutlaka faydalanılması gerektiğine dikkat çekti.

İŞTE YAPILANDIRMA KONUSUNDA MERAK EDİLEN TÜM SORULARIN CEVAPLARI:   

1. Yapılandırma kapsamına giren borç türleri ve dönemleri nelerdir?

2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi alacakları,

Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkânı kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,

Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,

30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 10/09/2014 ve öncesinde Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde 11/09/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi alacakları,

Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar,

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30/4/2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası alacakları, yapılandırma kapsamındadır.


2. Yapılandırma kapsamına giren borçlar için başvuru süresi hangitarihte sona ermektedir?

 Genel Sağlık Sigortası borçluları için en geç 30/04/2015 tarihine kadar,

 Diğer borçlular için en geç 31/12/2014 tarihine kadar, başvuruda bulunulması gerekmektedir.

3. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları (S.S.K.’ya tabi personel) çalıştırılan işverenler bakımından yapılandırma kapsamına giren borçlar için nasıl ve nereye başvuru yapılması gerekmektedir?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştırılan işverenler bakımından e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapılması gerekmektedir.

4. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki (Bağ-Kur sigortalıları) sigortalılar bakımından yapılandırma kapsamına giren borçlar için nasıl ve nereye başvuru yapılması gerekmektedir?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları yönünden herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları yönünden ise sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, başvuruda bulunulması gerekmektedir.

5. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalıları (Kamu personeli) çalıştırılan işverenler bakımından yapılandırma kapsamına giren borçlar için nasıl ve nereye başvuru yapılması gerekmektedir?

Emekli keseneği ve kurum karşılığı, sigorta primi ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim borçları için, e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil Prim ve Hizmet Daire Başkanlığına,

Ek karşılık prim borçları için e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Strateji Geliştirme Başkanlığı Muhasebe Daire Başkanlığına,

İdari para cezası borçları için e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

6. Sosyal güvenlik destek primi borçları için nasıl ve nereye başvuru yapılması gerekmektedir?

01/10/2008 öncesi döneme ilişkin SGDP borcu olanlar elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

01/10/2008 sonrası döneme ilişkin SGDP borcu olanlardan 4/c emeklisi olanlar elden ya da posta kanalıyla Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına,

01/10/2008 sonrası döneme ilişkin SGDP borcu olanlardan 4/a ve 4/b emeklisi olanlar ise elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine, başvuruda bulunulması gerekmektedir.

7. Genel sağlık sigortası prim borçları için nasıl ve nereye başvuru yapılması gerekmektedir?

Genel sağlık sigortası prim borçları için elden veya posta yoluyla ikametgahın bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

8. 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalıları, 5510 sayılı Kanunun Ek-5 inci kapsamındaki (Tarım veya orman işlerinde süreksiz olarak çalışanlar) ve Ek-6 ncı maddeleri kapsamındaki (Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışanlar) sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile topluluk sigortasına tabi olanlar için nasıl ve nereye başvuru yapılması gerekmektedir?


2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun Ek-5 inci ve Ek-6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile topluluk sigortasına tabi olanlar prim borçları için elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

9. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken kamuya ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları yersiz olarak ödendiği tespit edilenler için nasıl ve nereye başvuru yapılması gerekmektedir?

4/a kapsamında (S.S.K.) aylık alanların ikametgahının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4/b (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanların sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine, başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

10. E-sigorta kanalıyla başvurular nasıl yapılacaktır?

E-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır.

11. Kapsama giren borçlar için farklı ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi mümkün müdür?

Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.

12. Yapılandırma başvurularının posta yoluyla yapılması durumunda başvuru hangi tarih itibariyle yapılmış sayılacaktır?

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna karşın adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

13. Yapılandırma kapsamındaki borçların hesaplanması nasıl yapılmaktadır?

Yapılandırma kapsamındaki borçların hesaplanması sırasında 11/9/2014 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar borç aslına ilave edilmek suretiyle, yeniden yapılandırılacak tutar hesaplanacaktır.

Bu şekilde hesaplanan tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

14. Yapılandırma kapsamındaki borçların hesaplanmasında esas alınan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları nasıl belirlenmektedir?

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2005 ila 1 Ocak 2014 tarihleri arasında üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade etmektedir.

15. Yapılandırma kapsamındaki borçların hesaplanmasında esas alınan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları bileşik bazda mı uygulanmaktadır?

Hayır. Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmaktadır.

16. 100 TL’yi aşmayan borçların silinmesi için gerekli olan şartlar nelerdir?

Kanun kapsamından çıkarılan (gayri faal) işyerlerine ilişkin olması (2 yıldan fazla süredir herhangi bir sigortalı bildirimi yapılmayan işyeri)ve

Ödeme süresi 31 Aralık 2013 veya önceki bir tarih olduğu halde ödenmemiş olması,  şartları altında sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi borçlarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere borç aslı yüz Türk Lirasını aşmayan alacaklar ve tutarına bakılmaksızın bu borçlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecektir.

17. İdari para cezalarının yapılandırma kapsamında dahil olması için gereken şartlar nelerdir?

Cezaya konu fiilin 30/4/2014 veya öncesinde işlenmiş olması

31/12/2014 veya öncesinde tebliğ edilmiş olması

31/12/2014 tarihine kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olması

şartıyla idari para cezaları yapılandırma kapsamında dahil olacaktır.

18. Yapılandırma kapsamında idari para cezaları borçlarında sağlanan indirim miktarı ne kadardır?

İdari para cezası asıllarının % 50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 10/9/2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan % 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

19. Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarının ödenmiş ancak ferilerinin ödenmemiş olması halinde borç ferilerinin tahsilinden vazgeçilmekte midir?

Yapılandırma kapsamına giren alacakların; asıllarının kanunun yayımı tarihinden (11/09/2014) önce ödenmiş olması şartıyla ve 11/09/2014 tarihi itibarıyla aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40’ının ilk taksit ödeme süresi içinde (ilk taksitin veya peşin ödeme tutarının) ödenmesi halinde aslı ödenmiş fer’i alacağın % 60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

20. Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için gereken şartlar nelerdir?

Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için;

İhale konusu işin veya özel bina inşaatının 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olması

Re’sen tahakkuk ettirilen prim borçlarının en geç 10/9/2014 tarihine kadar işverenlere tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

21. Yapılandırma kapsamına giren borçlar için seçilebilecek taksit sayıları nelerdir?

Kapsama giren borçlar için taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde borçların, ikişer aylık süreler itibariyle altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları bakımından bu taksit sayılarına ilaveten yirmidört, otuz veya otuzaltı eşit taksit ile Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri bakımından ise bu taksit sayılarına ilaveten yirmidört, otuz, otuzaltı veya kırkiki eşit taksitte ödenme imkanı bulunmaktadır.

22. Yapılandırma kapsamındaki borçların taksitle ödenmesi halinde ödenecek tutar nasıl hesaplanmaktadır?

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları esas alınarak gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, borçlularca talep edilen taksit sayısına göre;

Altı eşit taksit için (1,05),

Dokuz eşit taksit için (1,07),

Oniki eşit taksit için (1,10),

Onsekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılacaktır.

Yeniden yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı (alacak aslı + TEFE/ ÜFE/Yİ-ÜFE tutan ) ile ilgili katsayısının çarpılması sonucunda bulunan tutar toplanarak talep edilen taksit sayısına bölünecek ve ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

Ayrıca, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları bakımından aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına göre,

Altı eşit taksit için (1,05),

Dokuz eşit taksit için (1,07),

Oniki eşit taksit için (1,10),

Onsekiz eşit taksit için (1,15),

Yirmidört eşit taksit için (1,20),

Otuz eşit taksit için (1,25),

Otuzaltı eşit taksit için (1,30),

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri bakımından, aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına göre,

Altı eşit taksit için (1,05),

Dokuz eşit taksit için (1,07),

Oniki eşit taksit için (1,10),

Onsekiz eşit taksit için (1,15),

Yirmidört eşit taksit için (1,20),

Otuz eşit taksit için (1,25),

Otuzaltı eşit taksit için (1,30),

Kırkiki eşit taksit için (1,35),

katsayısı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

23. Yapılandırma kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları için peşin ödemenin seçilmesi halinde ödemenin en geç hangi tarihe kadar yapılması gerekmektedir?

Yapılandırma kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları için peşin ödemenin seçilmesi halinde ödemenin en geç 01/06/2015 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

24. Yapılandırma kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları için taksitle ödemenin seçilmesi halinde ilk taksit ödemesinin en geç hangi tarihe kadar yapılması gerekmektedir?

Yapılandırma kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları için taksitle ödemenin seçilmesi halinde ilk taksit ödemesinin en geç 01/06/2015 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

25. Yapılandırma kapsamındaki diğer borçlar için peşin ödemenin seçilmesi halinde ödemenin en geç hangi tarihe kadar yapılması gerekmektedir?

Yapılandırma kapsamındaki borçlar için peşin ödemenin seçilmesi halinde ödemenin 31/1/2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle en geç 02/02/2015 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

26. Yapılandırma kapsamındaki diğer borçlar için taksitle ödemenin seçilmesi halinde ilk taksit ödemesinin en geç hangi tarihe kadar yapılması gerekmektedir?

Yapılandırma kapsamındaki borçlar için taksitle ödemenin seçilmesi halinde ilk taksit ödemesinin 31/1/2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle en geç 02/02/2015 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

27. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereği tecil ve taksitlendirilmiş olan borçların yeniden yapılandırma kapsamına alınması mümkün müdür?

Yapılandırma başvurusunda bulunanların 6552 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesi kapsamına giren borçlarının önceden 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması, ayrıca tecil ve taksitlendirme işleminin geçici 60 ıncı maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam ediyor (bozma koşuluna girmemiş) olması halinde, ödenmiş taksitler cari usullere göre mahsup edildikten sonra kapsama giren kalan borçlar geçici 60 ıncı madde hükümlerine göre yapılandırılabilecektir.

28. 6385 sayılı Kanuna göre yapılandırılmış sosyal güvenlik destek primi borçlarının 6552 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırma kapsamına alınması mümkün müdür?

6385 sayılı Kanuna göre yapılandırılmış sosyal güvenlik destek primi borçları ödenmiş taksitleri cari usullere göre mahsup edildikten sonra kalan tutarlar talep edilmesi halinde yapılandırılabilecektir.

29. Peşin ödeme yolunu seçenler yönünden borçların yapılandırma kapsamında ödenme hakkı hangi durumda sona erer?

Yeniden yapılandırılmış borçların tamamının en geç 02/02/2015 tarihine kadar ödenmemesi ve bir takvim yılı içinde iki taksit ihlali meydana gelmeden peşin ödeme taleplerinin taksitle ödeme talebine de dönüştürülmemesi halinde borçların yapılandırma kapsamında ödenme hakkı kaybedilecektir.

30. Taksitle ödeme yolunu seçenler yönünden yapılandırmadan yararlanma hakkı hangi durumda sona erer?

Bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması veya

Bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi veya,

İlk taksit ödeme süresinin sona erdiği ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

31. Hangi tutara kadar yapılan eksik ödemeler ihlal olarak kabul edilmeyecektir?

Taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.

32. Yapılandırma hakkının kaybedilmesi halinde, yapılandırma kapsamında ödenmiş tutarlar için yapılandırmadan faydalanmak mümkün olacak mıdır?

Kapsama giren borçları yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırmadan yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, ödedikleri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanmış sayılacaklar, bakiye alacaklar ise cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

33. Yapılandırmaya ilişkin ödeme planları ilgililere nasıl tebliğ edilecektir?

Ödeme planları, başvuru formunda beyan edilen adrese gönderilmek suretiyle imza karşılığı elden verilecek ya da 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgililere tebliğ edilecektir.

34. e-Sigorta kanalıyla başvuru yapanların, ödeme planları nasıl tebliğ edilecektir?

Başvuruların e-Sigorta kanalıyla yapılması halinde, ödeme planları e-Sigorta kanalıyla ilgililere gönderilecek olup, bu şekilde bildirilecek olan ödeme planları ayrıca 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilmeyecektir.

35. Yapılandırma başvurusunun yapılması halinde sigorta prim teşviklerinden yararlanılması mümkün müdür?

Yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve ilgili teşvik kanunlarında öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla sigorta prim teşviklerinden yararlanılması mümkündür.

36. Yapılandırma başvurusunun yapılması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanılması mümkün müdür?

Prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayan 4/b, EK-5, Ek-6 ve Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine tabi genel sağlık sigortalıları; yapılandırıldığı tarihten sonraki cari aylardan 60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi kaydıyla kendileri ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır.

37. Yapılandırma başvurusunun yapılması halinde yapılandırma kapsamına giren borçlar yönünden icra takibi ve haciz işlemleri yapılacak mıdır?

Hayır. Yapılandırması yapılmış olan borçlar yönünden icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

38. Yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin ihalelere katılmak için borcu yoktur yazısı talep etmeleri halinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun tespiti nasıl yapılmaktadır?

Yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının sorgulanması sırasında;

Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise ihale tarihi 01/10/2014 ila 02/02/2015 tarihleri arasında olmak kaydıyla, yapılandırma kapsamına girmeyen borçlarının ihale tarihi itibariyle toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla,

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise yapılandırma kapsamına girmeyen muaccel borçları ile yapılandırma kapsamına giren borçlarından ihale tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin geç ödeme zammı ile birlikte toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması ve yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının devam ediyor olması kaydıyla, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı kabul edilecektir.

39. Yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin hak ediş ödemesine esas borçlarının olup olmadığının sorgulaması nasıl yapılacaktır?

Yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin hak ediş ödemesine esas borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında;

Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise 01/10/2014 ila 02/02/2015 tarihleri arasında geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması kaydıyla,

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit ile kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması kaydıyla, hakediş ödemesine esas borcunun bulunmadığı kabul edilecektir.

40. Yapılandırma kapsamındaki borçlar için önceden dava açılmış olması halinde söz konusu borçlar hangi durumda yapılandırma kapsamına alınabilecektir?

Yapılandırma kapsamına giren borçları ile ilgili dava açmış borçluların yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, borçlarını peşin veya taksitler halinde ödeyebilmeleri için davalardan feragat ettiklerine dair mahkemeye hitaben yazılarak ilgili mahkemeye verilen havaleli dilekçeyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

41. Yapılandırma kapsamına giren borçların kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi mümkün müdür?

Evet. Bu amaçla, sgk.gov tr adresinden, “E-SGK” “Kart ile ödeme” seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla ödeme yapılabilecektir.

42. Yapılandırmaya başvuranlar bakımından uygulanan hacizlerin kaldırılması mümkün müdür?

Yapılandırmaya başvuranlar bakımından ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecektir.

43. Yapılandırmanın 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarına sağladığı imkanlar nelerdir?

Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 10 Eylül 2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde 30 Nisan 2008 tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulanların, 31 Aralık 2014 tarihine kadar Kuruma başvurmaları ve durdurulmuş sürelere ilişkin hesaplanan tutarları en geç 2 Şubat 2015 tarihine kadar ödemeleri halinde, durdurulmuş bu süreleri sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

44. Yapılandırmanın genel sağlık sigortalılarına sağladığı imkanlar nelerdir?

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, 31 Mart 2015 tarihine kadar gelir testine başvurması durumunda, genel sağlık sigortası borçları yapılacak gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecektir.

10 Eylül 2014 ve öncesinde gelir testine yasal düzenlemelerde öngörülen süre geçtikten sonra başvuranlardan gelir düzeyleri asgari ücretin iki katından daha düşük olarak tespit edilmiş olanların, bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan tutarlar esas alınarak genel sağlık sigortası borçları güncellenecektir.

Diğer kapsamlarda sağlık güvencesi olmayan ve gelir testine tabi olan Genel Sağlık Sigortalılarına ait borç asıllarının 1 Haziran 2015 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

45. Yapılandırma sonucu ödenecek tutarların önceden görülebilmesi mümkün müdür?

4/b kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olanlar, prim borçlarını yapılandırmaları halinde ödeyecekleri taksit tutarlarını T.C. Kimlik numaraları ile www.sgk.gov.tr internet adresindeki “E-SGK” bölümünde yer alan “E-Hizmetler” menüsünden yahut “https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/” linkinden görebilirler.

Yapılandırma Genelgesi 2014/26 için tıklayınız

Kurumumuzun www.sgk.gov.tr internet adresinden E-SGK/ SMS Bilgilendirme butonundan “SMS Hizmetleri için Bilgi Giriş ve Güncelleme” seçeneğini ya da http://uyg.sgk.gov.tr/IletisimBilgileri/jsp/IletisimBilgileriSorgula.jsp linkini tıklayarak GSM Numaranızı kaydetmeniz durumunda, zorunlu genel sağlık sigortası tescil durumunuza ilişkin bilgilerinizin GSM Numaranıza(cep telefonunuza) sms ile gönderilmesi sağlanacak olup ayrıca Kurumumuzca sağlanan diğer bilgilendirme hizmetlerden de yararlanabileceksiniz.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2014, 17:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner1324

banner1319

banner1323

banner1318